Catalog

تاریخ
ملیت هنرمند

روی پیشخوان

پست امپرسیونیسم

پست امپرسیونیسم یک جنبش عمدتا فرانسوی است که از زمان آخرین نمایشگاه امپرسیونیست ها تا آغاز پیدایش فوویسم تقریبا بین سالهای 1886تا1905 توسعه یافت. پست امپرسیونیسم در واقع واکنشی بود علیه دغدغه امپرسیونیست ها برای تصویر کردن طبیعی نور و رنگ. در حالی که خواست آنها تاکید بر کیفیت انتزاعی و ارزش سمبلیک آن بود.

جنبش توسط پل سزان معروف به پدر پست امپرس...

پست امپرسیونیسم یک جنبش عمدتا فرانسوی است که از زمان آخرین نمایشگاه امپرسیونیست ها تا آغاز پیدایش فوویسم تقریبا بین سالهای 1886تا1905 توسعه یافت. پست امپرسیونیسم در واقع واکنشی بود علیه دغدغه امپرسیونیست ها برای تصویر کردن طبیعی نور و رنگ. در حالی که خواست آنها تاکید بر کیفیت انتزاعی و ارزش سمبلیک آن بود.

جنبش توسط پل سزان معروف به پدر پست امپرسیونیسم، وینسنت ون گوگ و ژرژ سورا رهبری می شد.

پست امپرسیونیست ها با رد کردن محدودیت های امپرسیونیسم سعی در گسترش آن داشتند. آنها به انتخاب رنگهای زنده ادامه دادند، اغلب از مقدار ضخیمی از رنگ روی بوم استفاده کردند و زندگی روزمره را موضوع نقاشی های خود ساختند ولی بیشتر تمایل به تاکید بر فرم های هندسی داشتند، گاها با اعوجاج و مخدوش نمودن فرم ها در پی ایجاد اثر اکسپرسیو رفتند. و از رنگ های غیر طبیعی ، خودسرانه و دلبخواه بهره بردند.

بیشتر

پست امپرسیونیسم 41 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 12 از 41 آیتم
نمایش 1 - 12 از 41 آیتم