نحوه پرداخت 

در حال حاضر پرداخت به صورت کارت به کارت یا انتقال بین بانکی امکان پذیر است